BG
 

Процедура за определяне на изпълнител чрез «избор с публична покана»

В качеството си на бенефициент по смисъла на чл. 49 ал. 2. т. 2 от ЗУСЕСИФ, във връзка с изпълнението на проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» по договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и на основание чл. 50, чл. 51, чл. 52 и чл. 53 от ЗУСЕСИФ и в изпълнение на разпоредбите на ПМС №160 от 01.07.2016 г. „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД открива процедура за определяне на изпълнител чрез „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенери и на Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенери“.

Общата стойност на процедурата: 86060,00 (осемдесет и шест хиляди и шестдесет) лева без ДДС.

Пълната документация по процедурата съдържа:

  1. Решение за откриване на процедура (можете да свалите тук)
  2. Публична покана (можете да свалите тук)
  3. Форма на оферта – Приложение №1 (можете да свалите тук)
  4. Форма на декларация на кандидата – Приложение №2 (можете да свалите тук)
  5. Изисквания към офертите – Приложение №3 (можете да свалите тук)
  6. Техническа спецификация – Приложение №4 (можете да свалите тук)
  7. Проект на договор – Приложение №5 (можете да свалите тук)

Пълната документация по процедурата можете да намерите и на:

http://www.eufunds.bg  – интернет страница на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

https://eumis2020.government.bg  – интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).