BG
 

Проект „Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-20

От 15.10.2017 г. „АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД изпълнява Договор № BG05М9ОP001-4.001-0063-C01 с Министерството на труда и социалната политика на България във връзка с изпълнение на проект „Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 199 698.09 лв. с продължителност от 12 месеца като размерът на финансиране от страна на Европейския съюз възлиза на 189 713,19 лв., а на национално съфинансиране на 9 984,90 лв.

Проектът е посветен на удовлетворяване потребността от осигуряване на равен достъп до дигитални уеб-базирани ресурси за учене през целия живот в сферата на 3D лазерното сканиране и на неговите индустриални приложения. По време на изпълнението му ще бъдат осъществени трансфер и въвеждане в България на две социални иновации от перспективни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност, разработени и прилагани в Германия. Целева група по проекта са лица в заетост, като могат да вземат участие и други социални групи, които проявяват интерес към проектната тематика. Партньор по проекта е ST Architekten GmbH – иновативна фирма от Германия, ангажирана с трансфера на двете социални иновации, посветени на ученето през целия живот.

Основната цел на проекта е чрез визирания трансфер да бъде създаден/адаптиран пълноценен учебен ресурс от методология, дигитално учебно съдържание, уеб-базирани форми за учене, интерактивни инструменти за комуникация и гъвкави процеси на учене, разположени в общото виртуално пространство на една уеб-базирана платформа. Оттук произлизат и специфичните цели на проекта, свързани с:

· Адаптиране, валидиране, трансфер и внедряване на социална иновация, съставена от модел/подход/практика за непрекъснато професионално усъвършенстване на лица в заетост чрез ангажирането им в разработката на проектни предложения в определен бизнес/технологичен контекст;

· Адаптиране, валидиране, трансфер и внедряване на социална иновация, съставена от модел/подход/практика за непрекъснато интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери в заетост към приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно сканиране;

· Създаване/адаптиране на пълноценен учебен ресурс от методология, дигитално учебно съдържание, уеб-базирани форми за учене, интерактивни инструменти за комуникация и гъвкави процеси на учене, разположени в общото виртуално пространство на една уеб-базирана платформа.

Очакваните резултати от изпълнението на този набор от цели (идентифицирани и трансферирани две иновативни практики) ще допринесат за разкриване на неоползотворени перспективи пред хора от всички поколения да получават/обновяват знания/умения/опит в полето на 3D виртуалната реалност по примера на технологията 3D лазерно сканиране и на нейните индустриални приложения в хода на целия си живот.