BG
 

Научно-изследователска и развойна дейност

Чрез създаването на продуктово-технологични иновации фирмата е насочена към позициониране на силно конкурентния световен пазар на високотехнологични продукти и услуги и така да се осигури дългосрочно устойчиво икономическо развитие. Основната ни цел е да се открият и създадат нови знания относно научни и технологични теми, с цел разработването на стойностни нови продукти, процеси и услуги.

Още от основаването си "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД има заложена иновационна стратегия в своята мисия. В съответствие със своята корпоративна идентичност, компанията е участвала в множество изследователски проекти, посветени на различни приложения на 3D технологията за лазерно сканиране. Иновативните решения в областта на управлението на 3D лазерното сканиране, интеграцията на данни от 3D лазерното сканиране във фасилити мениджмънт системи и приложението на 3D лазерното сканиране в разследването на престъпления и произшествия, са станали част от корпоративното „ноу-хау“.

Аикюволушон България ЕООД е в състояние да предостави нови усъвършенствани решения на интердисциплинарни проблеми свързани с развитието на 3D технологията за лазерно сканиране.

Научно-изследователска и развойна дейност:

  • 2017 г. / Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност / ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
  • 2014 г. / Разработване на система и методи за дигитално отразяване на обекти и факти, свързани с разследвани събития, чрез триизмерно лазерно скениране / Национален иновационен фонд.
  • 2011 г. / Внедряване на компютъризирана система и компютъризиран метод за управление на сгради, съоръжения и инсталации, създадени на базата на интеграция между фасилити мениджмънт системи и технологията за триизмерно лазерно скениране / ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.
  • 2006 г. / Създаване на технология за автоматизирано документиране на сгради, съоръжения и инсталации чрез 3D лазерен скенер / Национален иновационен фонд.