BG
 

Автомобилна индустрия и роботика

Автомобилната индустрия е една от най-значимите и най-подходящите сфери на приложение на технологията на 3D лазерното сканиране. Способността на технологията за точно документиране не само на конструктивни елементи, вентилационни, електрически, ВиК и други инсталации, но също и на компонентите на производствени линии, вкл. гъвкавите автоматични производствени системи, я превръща в ефективен интрумент на инженерите-проектанти и инженерите по експлоатацията. Изключителната точност при заснемането на средата и обектите чрез 3D лазерен скенер спомага за предотвратяване на колизии, които в миналото не биха били идентифицирани до настъпването на фазите на изграждане/реконструкция. Приложението на данните от скенирането за позиционирането на автоматизираните поточни линии е вече широко разпространена практика. Технологичните предимства на 3D лазерното сканиране на промишлени инсталации – точност до милиметри, икономия на време, и преди всичко безопасността – го превръщат в най-всеобхватния начин за дигитално документиране на съоръжения.

Икономическите ползи от прилагането на технологията за 3D лазерно сканиране в проектирането, строителните операции, и управлението на промишлени инсталации могат да се обобщят в четири основни предимства:

  • Намаляване на риска;
  • Ефективност на разходите;
  • Оптимизация на графиците;
  • Подобряване на безопасността на инвестиционни проекти, поддръжка, експлоатация и управление на сгради и съоръжения.

Резултатите от 3D лазерното скениране в сферата на автомобилната индустрия и роботиката са насочени както към собствениците на активи, оператори, инженери, строителните фирми и т.н., така и към самите доставчици на услугата.